Stipendijní program UP - stáže

Informace pro žadatele o stipendium na praktickou stáž

Stipendijní program UP na podporu mobility do zemí mimo programové země Erasmus+ v roce 2021

Podmínky účasti

Požadavky na žadatele

Žádáte-li o praktickou stáž, resp. stipendium, musíte splňovat následující podmínky:

 • jste zapsán/a do kteréhokoliv ročníku akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na UP v prezenční, kombinované či distanční formě studia;
 • ke studiu na UP musíte být řádně zapsán/a po celou dobu praktické stáže, studium tedy nemůžete před ukončením stáže přerušit ani ukončit;
 • pokud praktickou stáž realizujete v posledním ročníku bakalářského, magisterského nebo doktorského studia, musíte ji ukončit nejpozději 2 měsíce před předpokládaným ukončením studia;
 • praktické stáže v mezidobí mezi jednotlivými stupni studia (Bc./Mgr., Mgr./Ph.D.) nejsou možné;
 • absolventské stáže nejsou možné;
 • vyšší prioritu mají žadatelé, kteří doposud praktickou stáž neabsolvovali.

Požadavky na praktickou stáž

Při hledání praktické stáže prosím reflektujte následující aspekty:

 • praktická stáž musí být uskutečněna v podniku, školicím středisku, výzkumném centru či jiné organizaci (např. fakultní nemocnice);
 • praktická stáž musí být realizována v zemi, která není programovou zemí Erasmus+, přičemž preferovány budou tyto destinace: Švýcarsko, Rusko, Ukrajina, Gruzie, USA, Kanada, Austrálie, Mexiko, Kolumbie, Izrael, Japonsko, Kambodža, Egypt, Tanzanie;
 • délka praktické stáže je minimálně 2 měsíce a maximálně 12 měsíců, a to v období od 01/01/2021 do 31/12/2021 (Pomůcka pro výpočet délky pobytu). Je stanovena vždy před započetím mobility, lze ji však prodloužit, event. zkrátit, pokud s tím zúčastněné strany, tj. UP jako vysílající instituce, hostitelská organizace a stážista, souhlasí;
 • datum zahájení mobility odpovídá prvnímu dni, kdy je vyžadována vaše přítomnost v přijímající organizaci. Datum ukončení zahraniční mobility odpovídá poslednímu dni, kdy je vyžadována přítomnost účastníka v přijímající organizaci;
 • praktická stáž může být přerušena vyhlášením podnikové dovolené, v jejímž průběhu je hostitelská organizace uzavřena. Tato doba se nezapočítává do minimální délky stáže;
 • musí se jednat o práci na plný úvazek. Minimální pracovní doba je 35 hodin/týden, konkrétní počty se liší dle legislativy jednotlivých hostitelských zemí;
 • praktická stáž nevyžaduje bilaterální smlouvu. Stáž musí být ale předem vyjednána, resp. dohodnuta a potvrzena formou dopisu o přijetí/Letter of Admission (LoA), a pracovního plánu stáže/Learning Agreement for Traineeships (LA);
 • praktická stáž musí úzce souviset s vaším studiem a po jejím ukončení musí být plně uznána příslušnou katedrou/ústavem jako součást studijního programu, do něhož jste na UP zapsán/a (přidělením dohodnutého počtu kreditů ECTS a/nebo zaznamenáním absolvované stáže v dodatku k diplomu).

Stipendium

 • stipendium vám bude poskytnuto na základě rozhodnutí o přidělení stipendia formou paušální částky na měsíc (= 30 dní) pobytu diferencované podle hostitelské země (sazby naleznete v záložce Dokumenty);
 • dále vám bude poskytnut jednorázový příspěvek na cestovní náklady do hostitelské země a zpět. Jeho výše bude stanovena podle vzdálenosti z Olomouce do místa stáže dle kalkulátoru vzdálenosti EU (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en) a příslušného pásma:

Vzdálenost

Příspěvek

100 - 499

2 000 Kč

500 - 1 999

7 000 Kč

2 000 - 2 999

10 000 Kč

3 000 - 3 999

13 500 Kč

4 000 - 7 999

16 000 Kč

8 000 a více

23 000 Kč

 

 • UP finančně podpoří maximálně 6 měsíců pobytu. Na období nad tuto délku vám stipendium uděleno nebude, pro všechny ostatní účely jste ale posuzován/a jako řádný účastník tohoto stipendijního programu (tzv. zero-grant student);
 • pokud není dodrženo trvání praktické stáže v délce celých měsíců, je stipendium na poslední měsíc přidělováno podle počtu dnů posledního měsíce;
 • stipendium představuje pouze příspěvek na pokrytí nákladů spojených s mobilitou, tj. cestovní výdaje a zvýšené životní náklady během pobytu v hostitelské zemi;
 • vedle stipendia tohoto stipendijního programu vám může být poskytnuta také odměna ze strany přijímající organizace, jelikož po indukční fázi stáže/zapracování se pro ni budete plnohodnotnou pracovní silou. Odměna může mít formu finanční podpory a/nebo nefinančního příspěvku (např. bezplatné ubytování, jízdenky MHD, stravenky apod.);
 • stipendium bude vyplaceno v Kč převodem na váš bankovní účet zřízený v České republice, a to v jedné splátce.

Na co byste neměli zapomenout ...

Berte prosím v potaz následující upozornění:

 • vaši praktickou stáž plánujte dlouhodobě a s dostatečným předstihem;
 • buďte vůči sobě nároční a usilujte o „stáž svých snů“, kterou se budete posléze oprávněně pyšnit ve svém životopisu. Akceptování „jakékoliv“ stáže slyšíme neradi;
 • nenechte se odradit případným počátečním neúspěchem ve fázi hledání stáže, raději oslovte více zaměstnavatelů, čímž si zajistíte šanci na pozitivní odezvu;
 • zaměstnavatele oslovte s motivačním dopisem a aktuálním CV šitým na míru, umějte se „prodat“, nastudujte si informace o něm, jeho aktuálně běžících projektech apod., vyhněte se všeobecně znějícím frázím;
 • pro hledání vhodného praktika doporučujeme konzultovat tyto zdroje: webová aplikace INTLAG, webová platforma ESNwebová platforma LEO-NET, mezinárodní studentské organizace, např. AIESECIAESTEELSAIFMSA, katederní odborní garanti praktických stáží, fakultní referentky pro zahraniční záležitosti, institucionální koordinátorka praktických stáží apod.;
 • časový rámec stáže zvolte tak, aby byl v souladu s podmínkami vašeho studia (pokud tyto nevyžadují povinnou praktickou stáž s konkrétní časovou specifikací);
 • o stipendium se ucházejte včas. Pokud máte praktickou stáž již zajištěnou, postačí, když nás budete s požadovanými dokumenty kontaktovat 2–3 měsíce před jejím plánovaným započetím, při dodržení stanovených uzávěrek. Jestliže potřebujete asistenci se zajištěním odpovídající stáže, obraťte se na nás cca 4–6 měsíců předem;
 • vzhledem k tomu, že stipendium tohoto stipendijního programu představuje pouze příspěvek na pokrytí nákladů spojených s vaší mobilitou, ověřte si také další možnosti financování (odměna od hostitelské organizace, vaše vlastní úspory apod.);
 • před výjezdem na praktickou stáž můžete absolvovat 3denní intenzivní kurzy Interkulturní komunikace v cizích jazycích (EN, DE, FR, ES). Tyto kurzy vám pomohou rozvinout interkulturní vnímání a jazykovou vybavenost a přispějí k vaší bezproblémové integraci do nového prostředí a hladkému průběhu stáže. Výuka probíhá prezenčně zpravidla ve zkouškovém období. Kurzy si můžete zapsat v IS STAG jako předměty kategorie C s ohodnocením 4 kreditů. Úspěšní absolventi kurzů obdrží certifikát;
 • vedle těchto kurzů doporučujeme využít také nabídky prezenčních a distančních výpůjček odborné české a zahraniční literatury na téma jazykového a interkulturního rozvoje či dalších klíčových kompetencí. Literatura je vám k dispozici v kanceláři č. 3.46 (podkroví Rektorátu UP) v konzultačních hodinách po 13:00-16:00 a st 13:00-16:00 hod. Distanční výpůjčky jsou možné po dobu jednoho měsíce;
 • ubytování a dopravu si zajišťujete sami, komplexní cestovní pojištění obdržíte zdarma od UP (bližší informace k cestovnímu pojištění naleznete ZDE);
 • další doporučení a rady najdete v Manuálu pro účastníky zahraničních pracovních stáží, který je ke stažení ve webové aplikaci INTLAG.

Žádost o stipendium

Podklady žadatele

Dokumenty, na jejichž základě se ucházíte o stipendium, musí obsahovat následující:

 • žádost o stipendium (k vyplnění na PC, originál);
 • přílohy, které jsou nedílnou součástí žádosti:
  1. dopis o přijetí/Letter of Admission vydaný odpovědným zástupcem hostitelské organizace (k vyplnění na PC v angličtině, originál, event. kopie)
  2. doporučující dopis vystavený odborným garantem praktických stáží, tj. akademickým pracovníkem na příslušné katedře/ústavu kompetentním ve věci schválení vyjednané praktické stáže a jejího následného uznání (k vyplnění na PC, originál). Pro tyto účely předložte garantovi k nahlédnutí žádost o finanční podporu a dopis o přijetí tak, aby bylo jeho doporučení šité na míru přímo vám a vaší stáži. V případě praktických stáží Ph.D. studentů doporučující dopis vystaví školitel.
  3. potvrzení o jazykových schopnostech dokladující znalost jazyka/ů, v němž/nichž bude praktická stáž probíhat – certifikát (kopie) či zkouška z daného jazyka/ů uvedená ve výpisu studijních výsledků (originál), případně přezkoušení ze strany centra/ústavu jazykové přípravy příslušné fakulty
  4. potvrzení o studiu vydané studijním oddělením příslušné fakulty (originál)
  5. výpis studijních výsledků včetně studijního průměru za celé období studia na UP vydaný studijním oddělením příslušné fakulty (originál).

Žádosti o stipendium s výše uvedenými přílohami v tištěné podobě se předkládají ke stanoveným uzávěrkám institucionální koordinátorce praktických stáží, dveře č. 3.46 (podkroví Rektorátu UP). Neúplné žádosti a kandidatury, které nesplňují podmínky účasti, nebudou zohledněny!

POZOR! Pokud se ucházíte o praktickou stáž prostřednictvím webové aplikace INTLAG, žádost o stipendium předložte on-line v tomto prostředí!

Uzávěrky pro předkládání žádostí o stipendium

31/10/2020   

termín platný pro výjezdy od 01/01/2021 do 31/12/2021 

31/12/2020 

termín platný pro výjezdy od 01/03/2021 do 31/12/2021 

31/03/2021   

termín platný pro výjezdy od 01/06/2021 do 31/12/2021 

30/06/2021 

termín platný pro výjezdy od 01/09/2021 do 31/12/2021 

Výběrové řízení

Kritéria výběrového řízení:

 • motivace žadatele;
 • kvalita praktické stáže (detailní a dobře strukturovaný, studijními oboru a motivačním faktorům žadatele odpovídající pracovní program, relevantní délka pobytu atd.);
 • doporučení katederního odborného garanta praktických stáží;
 • jazykové schopnosti;
 • studijní výsledky;
 • žadatel, který studuje na UP a chce z České republiky vycestovat na praktickou stáž do země svého původu, má ve výběrovém řízení nejnižší prioritu.

O výsledcích výběrového řízení budou všichni žadatelé informováni prostřednictvím e-mailu do 2 týdnů od stanovených uzávěrek. Před nimi nebudou činěna žádná rozhodnutí.

Poznámky:

Žádost o stipendium je jediným zdrojem informací, dle které bude rozhodnuto o přidělení/nepřidělení stipendia. Proto by mělo být ve vašem zájmu vypracovat ji pečlivě.

Podpisem žádosti o stipendium stvrzujete, že informace uvedené v ní a jejích přílohách jsou úplné a pravdivé. Neúplná a nepravdivá tvrzení mohou vést k vyřazení z výběrového řízení a k požadavku navrácení případně již vyplaceného stipendia.

Kontakt

Bc. Soňa Duchoňová

koordinátorka zahraničních praktických stáží (Erasmus+ KA 103, Erasmus+ KA 107, Stipendijní program UP (vyjíždějící studenti, u Erasmus+ KA 107 také přijíždějící studenti)

e-mail: sona.duchonova01@upol.cz
telefon: +420 585 631 119
kancelář: Křížkovského 8, 2. patro (mansardy), dveře č. 3.46

Kontaktní hodiny:

PO

13:00 – 16:00

ST

10:00 – 13:00

Mgr. Marie Raková

koordinátorka zahraničních praktických stáží (Erasmus+ KA 103, Erasmus+ KA 107, Stipendijní program UP (vyjíždějící studenti, u Erasmus+ KA 107 také přijíždějící studenti)

e-mail: marie.rakova@upol.cz
telefon: +420 734 261 040