Stáže

Všeobecné informace o praktických stážích studentů v rámci programu Erasmus+

Tato mobilitní aktivita programu Erasmus+ stimuluje a intenzivně podporuje vzdělávání a odbornou přípravu vysokoškolských studentů a čerstvých absolventů formou zahraničních praktických stáží. Nabízí jim příležitost aplikovat jejich stávající teoretické znalosti a praktické dovednosti vztažené k danému studijnímu oboru v konkrétním pracovním prostředí, rozšířit je o nové odborné poznatky a schopnosti či posílit takové klíčové kompetence jako je efektivní komunikace včetně komunikace v cizích jazycích, interkulturní kompetence, týmová práce, organizační dovednosti, řešení problémů, informační gramotnost, kreativita apod. Tímto stáže významným způsobem rozšíří kvalifikační profil studentů a čerstvých absolventů, přispějí k jejich profesnímu a osobnímu rozvoji a navýší jejich atraktivitu z pohledu zaměstnavatelů. Svou univerzitu tak budou po ukončení studií upouštět coby kvalifikovaní, otevřeně smýšlející mladí lidé s mezinárodní zkušeností, která podpoří jejich zaměstnatelnost, resp. optimalizuje jejich vstup a pohyb na trhu práce.

Přijímající organizace naopak profitují z účasti na této aktivitě ve smyslu kontaktu s vysokými školami, přenosu inovativních vědeckých poznatků, nových technologií a pracovních metod, kterými stážisté disponují, akvizice nových pracovníků a zvýšené konkurenceschopnosti.

Spolupráce vysokých škol a přijímajících organizací je přínosná také pro samotné školy. Vedle prostředí pro realizaci praktických stáží u vybraných zaměstnavatelů zajistí tato spolupráce přímý kontakt s odborníky z praxe, kteří se mohou spolupodílet na inovaci studijních oborů/předmětů, participovat na projektech VaV apod.

UP nabízí možnost praktických stáží Erasmus+ (dříve Erasmus) studentům všech fakult UP od roku 2007/2008, kdy jí byla přidělena Extended Erasmus University Charter (nyní Erasmus Charter for Higher Education). První absolventi vycestovali na praktickou stáž v roce 2014/2015.

Další všeobecné informace k programu uvádí:
Dům zahraniční spolupráce (DZS) – http://www.dzs.cz/cz/erasmus-plus/http://www.naerasmusplus.cz/ 
Evropská komise – http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_cs.htm

Informace pro žadatele o finanční podporu – 2021/2022

V následující sekci naleznete tyto informace:

 • Podmínky účasti
 • Finanční podpora
 • Na co byste neměli zapomenout ...
 • Žádost o finanční podporu

Pro více informací klikněte na tlačítko Více.

Podmínky účasti

Požadavky na žadatele

Žádáte-li o praktickou stáž Erasmus+, resp. finanční podporu, musíte splňovat následující podmínky:

 • jste zapsán/a do kteréhokoliv ročníku akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na UP v prezenční, kombinované či distanční formě studia;
 • ke studiu na UP musíte být řádně zapsán/a po celou dobu praktické stáže, studium tedy nemůžete před ukončením stáže přerušit ani ukončit;
 • pokud praktickou stáž realizujete v posledním ročníku bakalářského, magisterského nebo doktorského studia, musíte ji ukončit nejpozději 2 měsíce před předpokládaným ukončením studia;
 • pokud chcete vycestovat na absolventskou stáž, musíte být ze strany UP vybrán/a v posledním ročníku studia na základě schválené žádosti o stáž, resp. finanční podporu a tuto stáž musíte absolvovat do 1 roku od ukončení studia;
 • vyšší prioritu mají žadatelé, kteří doposud praktickou stáž neabsolvovali.

Požadavky na praktickou stáž

Při hledání praktické stáže prosím reflektujte následující aspekty:

 • praktická stáž musí být uskutečněna v podniku, školicím středisku, výzkumném centru či jiné organizaci (např. fakultní nemocnice);
 • neoprávněné organizace, ve kterých nesmí praktická stáž probíhat:

- instituce a orgány EU (jejich úplný seznam naleznete ZDE)

- organizace řídící programy EU (za účelem zabránění možnému střetu zájmů a/nebo dvojímu financování);

 • praktická stáž musí být realizována v jedné ze zemí zapojených do programu Erasmus+, tj.:

- členské státy EU: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, včetně těchto regionů: Azorské ostrovy, Francouzská Guyana, Guadeloupe, Kanárské ostrovy, Madeira, Martinik, Réunion

- Republika Severní Makedonie, Spojené království, Srbsko, Turecko

- členské státy ESVO: Island, Lichtenštejnsko, Norsko

- zámořská území definovaná Rozhodnutím Rady 2001/822/EC: Britská indicko-oceánská území, Grónsko, Falklandy, Francouzská Polynésie, Nizozemské Antily, Nová Kaledonie atd.;

 • délka praktické stáže je minimálně 2 měsíce a maximálně 12 měsíců (Pomůcka pro výpočet délky pobytu). Je stanovena vždy před započetím mobility, lze ji však prodloužit, event. zkrátit, pokud s tím zúčastněné strany, tj. UP jako vysílající instituce, přijímající organizace a stážista, souhlasí. POZOR! Datum zahájení stáže odpovídá prvnímu dni, kdy je vyžadována vaše přítomnost v přijímající organizaci. Datum ukončení stáže odpovídá poslednímu dni, kdy je vyžadována vaše přítomnost v přijímající organizaci;
 • praktická stáž může být přerušena vyhlášením podnikové dovolené, v jejímž průběhu je přijímající organizace uzavřena. Tato doba se nezapočítává do minimální délky stáže;
 • můžete se účastnit studijních pobytů a/nebo praktických stáží Erasmus+ a LLP/Erasmus v celkové délce 12 měsíců za každý stupeň studia. V případě jednostupňových studijních programů (např. všeobecné lékařství, právo apod.) můžete být mobilní v celkové délce 24 měsíců. Délka stáže čerstvých absolventů se započítává do 12, resp. 24 měsíců za stupeň studia, v němž o stáž, resp. finanční podporu požádají;
 • musí se jednat o práci na plný úvazek. Minimální pracovní doba je 35 hodin/týden, konkrétní počty se liší dle legislativy jednotlivých hostitelských zemí;
 • praktická stáž nevyžaduje bilaterální smlouvu. Stáž musí být ale předem vyjednána, resp. dohodnuta a potvrzena formou dopisu o přijetí/Letter of Admission (LoA), potažmo pracovního plánu stáže/Learning Agreement for Traineeships (LA);
 • praktická stáž musí úzce souviset s vaším studiem a po jejím ukončení musí být plně uznána příslušnou katedrou/ústavem jako součást studijního programu, do něhož jste na UP zapsán/a (přidělením dohodnutého počtu kreditů ECTS a/nebo zaznamenáním absolvované stáže v dodatku k diplomu).

Plné znění podmínek účasti uvádí Kvalifikační podmínky programu Erasmus+ pro praktické stáže

Finanční podpora

 • finanční podpora vám bude poskytnuta na základě účastnické smlouvy formou paušální částky na měsíc (= 30 dní) pobytu diferencované podle hostitelské země (sazby naleznete v záložce dokumenty);
 • pokud není dodrženo trvání praktické stáže v délce celých měsíců, je finanční podpora na poslední měsíc přidělována podle počtu dnů posledního měsíce;
 • studenti s těžkým handicapem nebo se zvláštními potřebami mohou požádat DZS o speciální stipendium Erasmus+;
 • studenti ze socio-ekonomicky znevýhodněného prostředí mají nárok na navýšení finanční podpory o 200 EUR/měsíc vůči sazbám platným pro studijní pobyty. Žádost o navýšení finanční podpory mohou studenti předložit u institucionální koordinátorky zahraničních praktických stáží;
 • finanční podpora představuje pouze příspěvek na pokrytí nákladů spojených s mobilitou, tj. cestovní výdaje a zvýšené životní náklady během pobytu v hostitelské zemi;
 • vedle finanční podpory Erasmus+ vám může být poskytnuta také odměna ze strany přijímající organizace, jelikož po indukční fázi stáže/zapracování se pro ni budete plnohodnotnou pracovní silou. Odměna může mít formu finanční podpory a/nebo příspěvku v naturáliích (např. bezplatné ubytování, jízdenky MHD, stravenky apod.);
 • je vyloučeno dvojí financování, tzn., že vedle finanční podpory Erasmus+ nesmíte k pokrytí nákladů spojených s mobilitou obdržet zároveň žádnou další finanční podporu ze zdrojů EU;
 • finanční podpora bude vyplacena v EUR a/nebo CZK převodem na váš bankovní účet zřízený v České republice (korunový či účet v EUR), a to ve jedné, popř. dvou splátkách.

Na co byste neměli zapomenout ...

Berte prosím v potaz následující upozornění:

 • vaši praktickou stáž plánujte dlouhodobě a s dostatečným předstihem;
 • buďte vůči sobě nároční a usilujte o „stáž svých snů“, kterou se budete posléze oprávněně pyšnit ve svém životopisu. Akceptování „jakékoliv“ stáže slyšíme neradi;
 • nenechte se odradit případným počátečním neúspěchem ve fázi hledání stáže, raději oslovte více zaměstnavatelů, čímž si zajistíte šanci na pozitivní odezvu;
 • zaměstnavatele oslovte s motivačním dopisem a aktuálním CV šitým na míru, umějte se „prodat“, nastudujte si informace o něm, jeho aktuálně běžících projektech apod., vyhněte se všeobecně znějícím frázím;
 • pro hledání vhodného praktika doporučujeme konzultovat tyto zdroje: webová aplikace INTLAGdatabáze závěrečných zpráv ze studijních a pracovních pobytů Erasmuswebová platforma ESNwebová platforma LEO-NET, mezinárodní studentské organizace, např. AIESECIAESTEELSAIFMSA, katederní odborní garanti praktických stáží, fakultní referentky pro zahraniční záležitosti, institucionální koordinátorka zahraničních praktických stáží apod.;
 • časový rámec stáže zvolte tak, aby byl v souladu s podmínkami vašeho studia (pokud tyto nevyžadují povinnou praktickou stáž s konkrétní časovou specifikací);
 • o finanční podporu se ucházejte včas. Pokud máte praktickou stáž již zajištěnou, postačí, když nás budete s požadovanými dokumenty kontaktovat 2–3 měsíce před jejím plánovaným započetím, při dodržení stanovených uzávěrek. Jestliže potřebujete asistenci se zajištěním odpovídající stáže, obraťte se na nás cca 4–6 měsíců předem;
 • vzhledem k tomu, že finanční podpora Erasmus+ představuje pouze příspěvek na pokrytí nákladů spojených s vaší mobilitou, ověřte si také další možnosti financování (odměna od přijímající organizace, vaše vlastní úspory apod.);
 • před výjezdem na praktickou stáž můžete absolvovat 3denní intenzivní kurzy Interkulturní komunikace v cizích jazycích (EN, DE, FR, ES) či semestrální variantu tohoto kurzu v ruštině. Tyto kurzy vám pomohou rozvinout interkulturní vnímání a jazykovou vybavenost a přispějí k vaší bezproblémové integraci do nového prostředí a hladkému průběhu stáže. Výuka probíhá prezenčně zpravidla ve zkouškovém období. Kurzy si můžete zapsat v IS STAG jako předměty kategorie C s ohodnocením 4 kreditů (v případě RU 3 kreditů). Úspěšní absolventi kurzů obdrží certifikát. Další možností jazykové přípravy jsou OLS kurzy (CS, DA, DE, EL, EN, ES, FR, IT, NL, PL, PT, SV a další), které probíhají on-line (http://erasmusplusols.eu/);
 • vedle těchto kurzů doporučujeme využít také nabídky prezenčních a distančních výpůjček odborné české a zahraniční literatury na téma jazykového a interkulturního rozvoje či dalších klíčových kompetencí. Literatura je vám k dispozici v kanceláři č. 3.46 (podkroví Rektorátu UP) v konzultačních hodinách út 13:00-16:00 a st 13:00-16:00 hod. Distanční výpůjčky jsou možné po dobu jednoho měsíce;
 • ubytování a dopravu si zajišťujete sami, komplexní cestovní pojištění obdržíte zdarma od UP (bližší informace k cestovnímu pojištění naleznete ZDE);
 • další doporučení a rady najdete v Manuálu pro účastníky zahraničních pracovních stáží, který je ke stažení ve webové aplikaci INTLAG;
 • specifika absolventských praktických stáží versus stáže během studia viz Praktické stáže čerstvých absolventů UP v rámci programu Erasmus+

Žádost o finanční podporu

Podklady žadatele

Dokumenty, na jejichž základě se ucházíte o finanční podporu, musí obsahovat následující:

1/   dopis o přijetí/Letter of Admission vydaný odpovědným zástupcem přijímající organizace (k vyplnění na PC v angličtině)

2/   doporučující dopis vystavený odborným garantem praktických stáží, tj. akademickým pracovníkem na příslušné katedře/ústavu kompetentním ve věci schválení vyjednané praktické stáže a jejího následného uznání (k vyplnění na PC v češtině nebo v angličtině). Pro tyto účely předložte garantovi k nahlédnutí žádost o finanční podporu a dopis o přijetí tak, aby bylo jeho doporučení šité na míru přímo vám a vaší stáži. V případě praktických stáží Ph.D. studentů doporučující dopis vystaví školitel.

3/   potvrzení o jazykových schopnostech dokladující znalost jazyka/ů, v němž/nichž bude praktická stáž probíhat – certifikát či zkouška z daného jazyka/ů uvedená ve výpisu studijních výsledků (originál), případně přezkoušení ze strany centra/ústavu jazykové přípravy příslušné fakulty

4/   potvrzení o studiu vydané studijním oddělením příslušné fakulty (originál)

5/   výpis studijních výsledků včetně studijního průměru za celé období studia na UP vydaný studijním oddělením příslušné fakulty (originál).

Žádosti o finanční podporu s výše uvedenými přílohami se předkládají elektronicky/via e-mail ke stanoveným uzávěrkám institucionální koordinátorce zahraničních praktických stáží, dveře č. 3.46 (podkroví Rektorátu UP). V případě praktických stáží čerstvých absolventů je třeba žádost o finanční podporu předložit nejpozději 1 měsíc před plánovaným ukončením studia. Neúplné žádosti a kandidatury, které nesplňují podmínky účasti, nebudou zohledněny!

POZOR! Pokud se ucházíte o praktickou stáž prostřednictvím webové aplikace INTLAG, žádost o finanční podporu předložte on-line v tomto prostředí!

Uzávěrky pro předkládání žádostí o finanční podporu

31/12/2021

termín platný pro výjezdy od 01/03/2022

31/03/2022

termín platný pro výjezdy od 01/06/2022

Výběrové řízení

Kritéria výběrového řízení:

 • motivace žadatele;
 • kvalita praktické stáže (detailní a dobře strukturovaný, studijními oboru a motivačním faktorům žadatele odpovídající pracovní program, relevantní délka pobytu atd.);
 • doporučení katederního odborného garanta praktických stáží;
 • jazykové schopnosti;
 • studijní výsledky;
 • žadatel, který studuje na UP a chce z České republiky vycestovat na praktickou stáž do země svého původu, má ve výběrovém řízení nejnižší prioritu.

O výsledcích výběrového řízení budou všichni žadatelé informováni prostřednictvím e-mailu do 2 týdnů od stanovených uzávěrek. Před nimi nebudou činěna žádná rozhodnutí.

Poznámky:

Žádost o finanční podporu je jediným zdrojem informací, dle které bude rozhodnuto o přidělení/nepřidělení podpory. Proto by mělo být ve vašem zájmu vypracovat ji pečlivě.

Podpisem žádosti o finanční podporu stvrzujete, že informace uvedené v ní a jejích přílohách jsou úplné a pravdivé. Neúplná a nepravdivá tvrzení mohou vést k vyřazení z výběrového řízení a k požadavku navrácení případně již vyplacené finanční podpory.

Kontakt

Bc. Soňa Duchoňová

kontaktní osoba pro uchazeče o praktickou stáž, potažmo o finanční podporu, podpora dalších činností agendy (Erasmus+ KA 103, Erasmus+ KA 107, Stipendijní program UP (vyjíždějící studenti, u Erasmus+ KA 107 také přijíždějící studenti)

e-mail: sona.duchonova01@upol.cz

telefon: +420 585 631 119

kancelář: Křížkovského 8, 2. patro (mansardy), dveře č. 3.46

 

Mgr. Marie Raková

koordinátorka zahraničních praktických stáží (Erasmus+ KA 103, Erasmus+ KA 107, Stipendijní program UP (vyjíždějící studenti, u Erasmus+ KA 107 také přijíždějící studenti)

e-mail: marie.rakova@upol.cz

telefon: +420 734 261 040

 

Kontaktní hodiny:

ÚT 13:00 – 16:00

ST 13:00 – 16:00