Stipendijní program UP - studium

Informace pro žadatele o stipendium na studijní pobyt

Stipendijní program UP na podporu mobilit studentů do zemí mimo programové země Erasmus+ v roce 2019

Podmínky účasti

Požadavky na žadatele

 • jste zapsán/a do kteréhokoliv ročníku akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na UP v prezenční nebo kombinované formě studia;
 • ke studiu na UP musíte být řádně zapsán/a po celou dobu studijního pobytu, studium tedy nemůžete před ukončením studijního pobytu přerušit ani ukončit;
 • vyšší prioritu mají žadatelé, kteří doposud studijní pobyt mimo země EU neabsolvovali.
 • žadatel o stipendium v rámci Stipendijního programu UP nesmí být s výjimkou zvláštních případů současně žadatelem o jiný dotační titul poskytovaný UP (např. program Erasmus+, Freemover, jiné finanční příspěvky z fakulty/katedry sloužící k pokrytí zahraniční mobility, atd.).

Požadavky na výjezd

Pro přiznání stipendia je potřeba doložit na Zahraniční oddělení UP:

 • oboustranně schválenou studijní smlouvu Learning Agreement
 • kopii akceptačního dopisu z přijímající instituce

Požadavky na studijní pobyt

 • studijní pobyt se musí realizovat v zemi, která není programovou zemí Erasmus+, pro rok 2019/2020 na některé z uvedených partnerských institucí UP:

Země

Název partnerské instituce

Termín pro podání přihlášky na ZO RUP

Výzva pro ZS 2019/2020

Kolumbie

Universidad Externado de Colombia 2. 5. 2019

Výzva_Externado_2019

Ekvádor

Universidad Nacional de Loja

2. 5. 2019

Výzva_Loja_2019

Korejská republika Konkuk University 2. 5. 2019Výzva_Konkuk_2019
 • délka studijního pobytu je minimálně 1 měsíc (30 dnů) a maximálně 1 semestr (6 měsíců)
 • realizace studijního pobytu (neznamená podání přihlášky do výběrového řízení) je podmíněna doložením dopisu o přijetí/Letter of Admission a oboustranně schválené studijní smlouvy Learning Agreement;
 • studijní pobyt musí souviset s vaším oborovým zaměřením a po jeho ukončení musí být plně uznán příslušnou katedrou/ústavem jako součást studijního programu, do něhož jste na UP zapsán/a.

Stipendium

 • stipendium vám bude poskytnuto na základě rozhodnutí o přidělení stipendia;
 • stipendium bude poskytnuto formou příspěvku na pobytové náklady ve výši 15.000 Kč na měsíc (= 30 dnů) pobytu, v případě Kolumbie 8.500 Kč a Ekvádoru 8.000 Kč;
 • součástí stipendia bude jednorázový příspěvek na cestovní náklady ve výši 23.000 Kč;
 • pokud není dodrženo trvání studijního pobytu v délce celých měsíců, je stipendium na poslední měsíc přiděleno podle počtu dnů posledního měsíce (500 Kč/den, v případě Kolumbie 283 Kč/den);
 • stipendium představuje pouze příspěvek na pokrytí nákladů spojených s mobilitou, tj. cestovní výdaje a zvýšené životní náklady během pobytu v hostitelské zemi;
 • stipendium bude vyplaceno v Kč převodem na bankovní účet zřízený v České Republice v jedné nebo dvou splátkách v závislosti na délce pobytu;
 • po dobu studijního pobytu je možné využít bezplatně cestovní pojištění UP.

Výběrové řízení

Výběrové řízení je vypsáno zde na webu ZO RUP a vyhodnocení bude reflektováno v online Aplikaci pro správu mobilit: https://erasmusplus.upol.cz.

Formulář přihlášky:

Povinné přílohy:

 • strukturovaný životopis v češtině
 • motivační dopis v češtině s definicí studijního plánu/záměru
 • doporučující dopis vystavený odborným garantem pro mobility na příslušné fakultě/katedře/ústavu, kompetentním ve věci schválení studijního pobytu a jeho následného uznání. V případě studijních pobytů Ph.D. studentů doporučující dopis vystaví školitel;
 • potvrzení o jazykových schopnostech dokladující znalost jazyka, v němž bude studijní pobyt probíhat – certifikát (kopie) či zkouška z daného jazyka/ů uvedená ve výpisu studijních výsledků (originál), případně přezkoušení ze strany centra/ústavu jazykové přípravy příslušné fakulty;
 • výpis studijních výsledků včetně studijního průměru za celé období studia na UP vydaný studijním oddělením příslušné fakulty (originál).

Přihlášku a její náležitosti je nutné zaslat v .pdf formátu emailem na tereza.kalouskova@upol.cz a také doručit osobně nebo zaslat poštou v tištěné kompletní podobě k rukám Mgr. Terezy Kalouskové, Zahraniční oddělení UP, Křížkovského 8, 77147 Olomouc do 02. 05. 2019 do 10:00. Dokumenty můžete ponechat v obálce také na Podatelně RUP v pátek 02. 05. 2019 do 12:00.

V případě, že se nám nepodaří obsadit místa ve výzvách, bude termín pro podání přihlášky prodloužen u těch partnerských institucí, kde je dostatečná časová rezerva pro zaslání nominace a přihlášení studenta.

Kritéria výběru:

 • motivace žadatele;
 • kvalita studijního záměru
 • doporučení odborného garanta;
 • jazykové schopnosti;
 • studijní výsledky.

Uzávěrka pro předkládání přihlášek:

Výběrové řízení pro výjezdy v zimním semestru 2019/2020 je otevřeno od 25. 04. 2019 do 02. 05. 2019.

Výběrové řízení proběhne na Zahraničním oddělení RUP prostřednictvím ustanovené komise. O výsledcích výběrového řízení budou všichni žadatelé informováni prostřednictvím e-mailu a v online Aplikaci pro správu mobilit.

Vybraní studenti budou na partnerskou instituci nominování prostřednictvím ZO RUP a budou jim předány další instrukce.

Požadavky na úspěšné uzavření mobility

Pro úspěšné uzavření a plné uznání mobility je potřeba doložit na Zahraniční oddělení UP:

Uznání předmětů garantuje příslušná fakulta.