Stipendijní program UP - studium

Informace pro žadatele o stipendium na studijní pobyt

Stipendijní program UP na podporu mobilit studentů do zemí mimo programové země Erasmus+ v roce 2019

Podmínky účasti

Požadavky na žadatele

 • jste zapsán/a do kteréhokoliv ročníku akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na UP v prezenční nebo kombinované formě studia;
 • ke studiu na UP musíte být řádně zapsán/a po celou dobu studijního pobytu, studium tedy nemůžete před ukončením studijního pobytu přerušit ani ukončit;
 • vyšší prioritu mají žadatelé, kteří doposud studijní pobyt mimo země EU neabsolvovali.
 • žadatel o stipendium v rámci Stipendijního programu UP nesmí být s výjimkou zvláštních případů současně žadatelem o jiný dotační titul poskytovaný UP (např. program Erasmus+, Freemover, jiné finanční příspěvky z fakulty/katedry sloužící k pokrytí zahraniční mobility, atd.).

Požadavky na výjezd

Pro přiznání stipendia je potřeba doložit na Zahraniční oddělení UP:

 • oboustranně schválenou studijní smlouvu Learning Agreement
 • kopii akceptačního dopisu z přijímající instituce

Požadavky na studijní pobyt

 • studijní pobyt se musí realizovat v zemi, která není programovou zemí Erasmus+, pro rok 2019/2020 na některé z uvedených partnerských institucí UP:

Země

Název partnerské instituce

Termín pro podání přihlášky na ZO RUP

Výzva pro ZS 2020/2021

Kolumbie

Universidad Externado de Colombia 14. 2. 2020

Výzva_Externado_2020

  Universidad del Magdalena 14. 2. 2020 Výzva_Unimagdalena_2020
  Universidad del Rosario 14. 2. 2020 Výzva_Rosario_2020

Ekvádor

Universidad Yachay Tech

14. 2. 2020

Výzva_Yachay_2020

Korejská republika* Konkuk University 14. 2. 2020 Výzva_Konkuk_2020
  Kookmin University 14. 2. 2020 Výzva_Kookmin_2020
 • délka studijního pobytu je minimálně 1 měsíc (30 dnů) a maximálně 1 semestr (6 měsíců)
 • realizace studijního pobytu (neznamená podání přihlášky do výběrového řízení) je podmíněna doložením dopisu o přijetí/Letter of Admission a oboustranně schválené studijní smlouvy Learning Agreement;
 • studijní pobyt musí souviset s vaším oborovým zaměřením a po jeho ukončení musí být plně uznán příslušnou katedrou/ústavem jako součást studijního programu, do něhož jste na UP zapsán/a.

*Stipendium není určeno pro studenty oboru Korejština pro hospodářskou praxi a NMgr. Asijská studia se specializací korejský jazyk a kultura. Děkujeme za pochopení.

Stipendium

 • stipendium vám bude poskytnuto na základě rozhodnutí o přidělení stipendia po předložení přijímacího dopisu z hostitelské univerzity a potvrzené studijní smlouvy (=Learning Agreement) Mgr. Vladimíře Žlutířové, dveře č. 3.14 (podkroví Rektorátu UP).;
 • stipendium bude poskytnuto formou příspěvku na pobytové náklady v případě Jižní Koreje ve výši 15.000 Kč na měsíc (= 30 dnů) pobytu, v případě Kolumbie 8.500 Kč a Ekvádoru 8.000 Kč;
 • součástí stipendia bude jednorázový příspěvek na cestovní náklady ve výši 23.000 Kč;
 • pokud není dodrženo trvání studijního pobytu v délce celých měsíců, je stipendium na poslední měsíc přiděleno podle počtu dnů posledního měsíce (Jižní Korea 500 Kč/den, v případě Kolumbie 283 Kč/den a Ekvádoru 267 Kč/den);
 • stipendium představuje pouze příspěvek na pokrytí nákladů spojených s mobilitou, tj. cestovní výdaje a zvýšené životní náklady během pobytu v hostitelské zemi;
 • stipendium bude vyplaceno v Kč převodem na bankovní účet zřízený v České Republice v jedné nebo dvou splátkách v závislosti na délce pobytu;
 • po dobu studijního pobytu je možné využít bezplatně cestovní pojištění UP. Před odjezdem je nutné se do pojištění UP přihlásit, viz Cestovní pojištění.

Výběrové řízení

Výběrové řízení je vypsáno zde na webu ZO RUP a vyhodnocení bude reflektováno v online Aplikaci pro správu mobilit: https://erasmusplus.upol.cz.

Formulář přihlášky:

Povinné přílohy:

 • strukturovaný životopis v češtině
 • motivační dopis v češtině s definicí studijního plánu/záměru
 • doporučující dopis vystavený odborným garantem pro mobility na příslušné fakultě/katedře/ústavu, kompetentním ve věci schválení studijního pobytu a jeho následného uznání. V případě studijních pobytů Ph.D. studentů doporučující dopis vystaví školitel;
 • potvrzení o jazykových schopnostech dokladující znalost jazyka, v němž bude studijní pobyt probíhat – certifikát (kopie) či zkouška z daného jazyka/ů uvedená ve výpisu studijních výsledků (originál), případně přezkoušení ze strany centra/ústavu jazykové přípravy příslušné fakulty;
 • výpis studijních výsledků včetně studijního průměru za celé období studia na UP vydaný studijním oddělením příslušné fakulty (originál).

Přihlášku a její náležitosti je nutné zaslat v .pdf formátu emailem na tereza.kalouskova@upol.cz a také doručit osobně nebo zaslat poštou v tištěné kompletní podobě k rukám Mgr. Terezy Kalouskové, Zahraniční oddělení UP, Křížkovského 8, 77147 Olomouc do 14. 02. 2020 do 10:00. Dokumenty můžete ponechat v obálce také na Podatelně RUP v pátek 14. 02. 2020 do 12:00.

Osobní konzultace k podávání přihlášek proběhnou v případě potřeby na Zahraničním oddělení UP v zasedací místnosti 1.22 v úterý 11. 02. 2020 od 9:15 do 10:00. Rádi zodpovíme veškeré Vaše dotazy.

V případě, že se nám nepodaří obsadit místa ve výzvách, bude termín pro podání přihlášky prodloužen u těch partnerských institucí, kde je dostatečná časová rezerva pro zaslání nominace a přihlášení studenta.

Kritéria výběru:

 • motivace žadatele;
 • kvalita studijního záměru
 • doporučení odborného garanta;
 • jazykové schopnosti;
 • studijní výsledky.

Uzávěrka pro předkládání přihlášek:

Výběrové řízení pro výjezdy v zimním semestru 2020/2021 je otevřeno od 04. 02. 2020 do 14. 02. 2020..

Výběrové řízení proběhne na Zahraničním oddělení RUP prostřednictvím ustanovené komise. O výsledcích výběrového řízení budou všichni žadatelé informováni prostřednictvím e-mailu a v online Aplikaci pro správu mobilit.

Vybraní studenti budou na partnerskou instituci nominování prostřednictvím ZO RUP a budou jim předány další instrukce.

Požadavky na úspěšné uzavření mobility

Pro úspěšné uzavření a plné uznání mobility je potřeba doložit na Zahraniční oddělení UP Mgr. Vladimíře Žlutířové:

Uznání předmětů garantuje příslušná fakulta.