Poslání univerzity

Posláním Univerzity Palackého v Olomouci (UP) je šíření vzdělanosti, realizace nezávislého vědeckého bádání a umělecké tvorby, jakož i péče o kulturní a vzdělanostní rozvoj lidské společnosti. Tradice úspěšné univerzity počínající rokem 1573 a její poslání jsou pro celou akademickou obec motivací k udržování a neustálé snaze o navyšování kvality všech jejích činností a instituce jako celku.

Podporován je rozvoj univerzity na všech úrovních, zejména kvalitní pedagogická práce, propojení teorie s praxí, rozvoj a další prohlubování současného poznání, tyto činnosti se zaměřují především na rozšiřování a vytříbení kompetencí studentů nejen pro jejich budoucí uplatnění na trhu práce, ale i přípravu pro život v současné dynamicky se rozvíjející společnosti, samozřejmě v souladu s evropským pojetím kvality univerzitního vzdělávání a tvůrčí činnosti.