Vize v oblasti internacionalizace

Mise/vize UP v oblasti internacionalizace  

Univerzita je pevně odhodlána k myšlence internacionalizace akademického vzdělávání v nejširším možném smyslu. UP sdílí názor, že pluralita kultur pomáhá vytvářet intelektuálně stimulující akademické prostředí a zároveň přispívá k vyšší kvalitě vědy, výzkumu, výuky a života ve společnosti jako takové. Právě v těchto zásadách bude UP směřovat svou strategii. 

Vize národní strategie internacionalizace  

Díky mezinárodnímu rozměru a kvalitě vzdělávání, výzkumu a třetí role připravují české vysoké školy své absolventy na vůdčí roli v globální znalostní společnosti, a přispívají tak k prosperitě a udržitelnému rozvoji komunit doma i v zahraničí.  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a VŠ budou ve vzájemné spolupráci usilovat o to, aby české vysoké školství v roce 2030 naplňovalo následující ideál:  

  • Téma internacionalizace je zahrnuto v klíčových národních a institucionálních strategiích. Vysoké školy mají vypracovanou vlastní institucionální strategii internacionalizace, která je pilířem strategického řízení internacionalizace na úrovni vysoké školy.  
  • Absolventi a pracovníci vysokých škol jsou vybaveni globálními kompetencemi. Nejméně 20 % všech absolventů bakalářských a magisterských SP absolvovalo zahraniční studijní pobyt nebo stáž trvající alespoň 14 dní a 80 % absolventů DSP absolvovalo zahraniční pobyt nebo stáž v délce alespoň 30 dní.  
  • Vysoké školy uskutečňují SP s výraznými internacionalizačními prvky, jako je část studia v cizím jazyce, rozvoj interkulturních dovedností, studijní plán počítající se zahraniční mobilitou atd.  
  • Vysoké školy jsou zapojeny do strategické mezinárodní spolupráce, partnerství a budování zahraničních kapacit. Jsou aktivními členy mezinárodních organizací a konsorcií sdružujících vysoké školy různých států a zapojují se do aktivit přispívajících k rozvoji Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání a spolupráce se zeměmi mimo EU.   
  • Česká republika je atraktivní a přátelskou zemí a vysoké školy atraktivními institucemi pro zahraniční studenty, absolventy a akademické a výzkumné pracovníky. Minimálně 20 % studentů ve SP tvoří zahraniční studenti.