Vize univerzity

UP bude i nadále přední výzkumnou univerzitou usilující o trvalé umístění mezi třemi nejvýznamnějšími vysokými školami v ČR a mezi pěti sty univerzitami ve světě.

Akademický život

Univerzita bude vytvářet různorodé, etické, intelektuálně živé a přátelské univerzitní prostředí podporující kritickou diskuzi o aktuálních otázkách rozvoje společnosti.

Vzdělávání

Univerzita poskytne studentům vynikající znalosti a zkušenosti pedagogů i vědeckých pracovníků, které jim umožní osvojit si a aplikovat poznatky z celé zvolené disciplíny a přetavit je v nové možnosti pro sebe, svoji komunitu i pro celý svět. Vytvoří nový systém pro efektivní monitorování a zvyšování kvality v oblasti vzdělávání s cílem získání institucionální akreditace.

Studenti

Univerzita se zaměří na vytvoření rovných podmínek pro všechny studenty. Zvláště se zaměří na podporu studentů se specifickými vzdělávacími potřebami a na podporu sociálně a etnicky znevýhodněných studentů. Univerzita bude systematicky podporovat nadané a vynikající studenty a zároveň systémově pracovat na snižování studijní neúspěšnosti svých studentů. Univerzita bude systematicky podporovat a integrovat zahraniční studenty do života akademické obce a celé společnosti. Univerzita bude bránit jakýmkoli formám diskriminace svých studentů.

Věda, výzkum a tvůrčí činnost

Univerzita se zaměří na podporu excelence v oblasti přírodních věd a biomedicíny s důrazem na aplikační výstupy a interdisciplinární spolupráci. Podpoří a rozšíří excelentní výzkum v humanitních a sociálních disciplínách s ohledem na aktuální sociopolitické a kulturní potřeby.

Internacionalizace vysokoškolského vzdělávání

Univerzita bude intenzivně podporovat internacionalizaci vzdělávacího i vědeckovýzkumného prostředí, zahraniční mobilitu studentů a akademických i vědeckých pracovníků. Zvýšenou péči věnuje rozvoji mezinárodních strategických partnerství.

Třetí role univerzity

Univerzita bude rozvíjet dosavadní aktivity v oblasti kulturního dění, společenského života a zdravého životního stylu. Bude aktivně vyhledávat další příležitosti a reagovat na potřeby společnosti. Zaměří se na vytváření podmínek pro rozvoj kreativního průmyslu. Posílením mezinárodního rozměru svých aktivit bude univerzita významným způsobem přispívat k obohacení a k větší otevřenosti společnosti na úrovni města i regionu. Univerzita bude dále zvyšovat veřejné povědomí o vědě, výzkumu a tvůrčích činnostech díky nově využívaným možnostem vzdělávání prostřednictvím různorodých vzdělávacích aktivit a snadnějšímu přístupu ke vzdělávacím obsahům. Univerzita, vědoma si své společenské role a povinnosti zachovat kontinuitu v civilizačním působení instituce univerzitního typu, bude podporovat vyvážený přístup k materiálním, intelektuálním, kulturním, duchovním a sociálním potřebám člověka a lidské společnosti, bude chránit dědictví minulých generací a podporovat udržitelný rozvoj.

Tyto vize univerzita naplní následujícími cíli:

  1. Kvalitní studium a vzdělávání
  2. Internacionalizace studijních programů
  3. Kvalitní vědecká a tvůrčí činnost
  4. Komercializace výsledků vědy a výzkumu
  5. Mezinárodní studijní a pracovní prostředí
  6. Budování značky
  7. Efektivní systém řízení
  8. Restrukturalizace řízení lidských zdrojů
  9. Efektivní, ekonomický, energeticky i ekologicky šetrný a uživatelsky přívětivý provoz
  10. Implementace a rozvoj nových technologií